Kompaniýanyň tertibi

Biz kim

2014-nji ýylda esaslandyrylan Weifang Panda Import and Export Co., Ltd., Hytaýyň Şandong şäherinde ulular bezi we Underpad bilen ulularyň nägileligini çözmek üçin çözgüt hökmünde başlady.Indi ululykdan we siňdirişden daşky görnüşe we duýga çenli her bir jikme-jigi sazlamak ukyby bolan ulular we öý haýwanlaryna ideg önümleriniň doly hataryny öndürýäris.
Esasy önümlerimiz şulary öz içine alýar: Ulular bezi, Ulular balak bezi, Ulular bezi salmak üçin pad, Underpad, Pet Pad, Baby Diaper, Çaga balak bezi we Sanitar Napkin we ş.m.

Custöriteleşdirilen hyzmatlar

Hemmämiziň bilşimiz ýaly önümiň şahsylaşdyrylmagy bazar paýyny ýokarlandyrmak üçin peýdalydyr.Aşakdaky ýaly ýöriteleşdirilen hyzmaty hödürlemek üçin, aşgazan pudagynda 20 ýyldan gowrak tejribesi bolan käbir hünärmeni işe aldyňyz.

* Gaplamak: omöriteleşdirilen ýa-da standart
* Logotip: Logotip gaplaýyş sumkasynda we öň lentada çap edilip bilner
* Gözýaşly: geýmek we çykarmak aňsat
* SAP mazmuny
* Peke agram

* 3D syzmagyň öňüni almak ýa-da standart
* Duýgur çyglylyk görkezijisi ýa-da standart
* Aýaklaryň töweregine rezin zolak: Iki ýa-da üç.
* Bel stikerleri: Jadyly stiker ýa-da PP stikeri
* Çap edilen PE filmi

Biz kim

8 ýyllyk OEM / ODM tejribesi bilen önümlerimiz häzirki wagtda 20-den gowrak ýurtda paýlanýar we muňa Amerika, Germaniýa, Awstraliýa, Birleşen Ştatlar, Angliýa, Filippinler, Taýland, Russiýa, Koreýa, Malaýziýa, Singapur, Günorta Afrika we başgalar girýär.Önümlerimiz bölek satyjylara, distribýutorlara, hassahanalara, garrylar öýlerine, reabilitasiýa merkezlerine we öýde işleýänlere hyzmat edýär.Birnäçe ýyl bäri “Hil ilki, kredit ilki” gözlegine esaslanýan müşderiler tarapyndan ýokary öwgä eýe bolduk.
Mundan başga-da, güýçli tehniki goldawymyz bar we CEewropa CE şahadatnamasyny, FDA kepilnamasyny, ISO Hil kepilligini aldyk we berk hil gözegçilik standartlaryna laýyk gelmek we geçmek üçin döredildi.

takmynan1

Weifang Panda diňe bir ygtybarly üpjünçi bolman, eýsem siziň bilen ynamdar hyzmatdaş bolar.
Bize goşulyp, ýeňiş gazanýan gelejek üçin işläp bilersiňiz diýip tüýs ýürekden umyt edýäris!

Näme üçin bizi saýlamaly?

* 8 ýyldan gowrak OEM / ODM tejribesi

Gaplamak, logotip, SAP, umumy agram, çyglylyk görkezijisi, arkaýyn film we ş.m. ýaly aýratyn hyzmatlary hödürlemek üçin, aşgazan pudagynda 20 ýyldan gowrak tejribesi bolan käbir hünärmeni işe aldyňyz.

* Özbaşdak laboratoriýa we berk hil gözegçiligi

Laboratoriýamyzda agramy, gaplamany, siňdirişi we ş.m. synap bileris we önümiň suratyny we wideosyny aýratyn talapyňyz hökmünde hödürläp bileris.

* Netijeli ýolbaşçylyk topary we hünärmen satuw topary

Köp ýyllyk marketing tejribesi, baý önüm bilimleri, batyrgaý we innowasiýa pikiri bilen, ýokary hilli önümleri we iň ýakyn hyzmaty hödürlemek üçin dürli müşderiler bilen toparymyz.

Şahadatnama

  • şahadatnama1
  • şahadatnama2
  • şahadatnama3
  • şahadatnama4
  • şahadatnama5